wyszukiwanie zaawansowane
» Reklamacje i zwroty

Kategorie

Dodatkowe opcje przeglądania

Producenci

Reklamacje i zwrotyWarunki Gwarancji Produktów HENDI Polska sp. z o.o.

Niniejsze Warunki Gwarancji Produktów (dalej „Warunki Gwarancji”) określają warunki obowiązywania i wykonywania gwarancji na Produkty HENDI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, przy ulicy Magazynowej 5 (nr KRS 0000244152), sprzedawane nabywcom (zwanymi dalej „Kupującymi”), w Polsce, przez Dystrybutorów Produktów HENDI Polska sp. z o.o. (zwanymi dalej „Dystrybutorami”). HENDI Polska sp. z o.o. w dalszej części Warunków Gwarancji Produktów, nazywana jest „Gwarantem”, a produkty sprzedawane Kupującym przez Dystrybutorów „Produktami”.

 1. Gwarant udziela każdemu Dystrybutorowi 12 – miesięcznej gwarancji jakości na Produkty zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany Dystrybutorowi ( za dzień wydania Produktu Dystrybutorowi uważa się dzień wystawienia faktury sprzedaży przez Gwaranta)

 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi, elektrycznymi lub innymi nie powstałymi z winy Gwaranta. W szczególności, wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji dotyczy uszkodzeń:

 1. powstałych podczas transportu i przeładunku,
 2. spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem, lub przechowywaniem Produktu,
 3. powstałych na skutek stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
 4. spowodowanych dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie,
 5. powstałych na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (uszczelek, wężyków, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itd.)

3. Z dniem 01.10.2017 wprowadzono nowe zasady związane z warunkami gwarancji dla dystrybutorów posiadających w swoich siedzibach przestrzeń wystawienniczą. Zmiany te mają na celu ostateczne doprecyzowanie okresu ochrony gwarancyjnej dla urządzeń eksponowanych na tzw. „wystawkach”. Na wszystkie towary z oferty Hendi, oraz Grafen, eksponowane na warunkach i w sposób wskazany w zdaniach poprzednich, zakupione przez Dystrybutorów od Gwaranta po dniu 1 października 2017 r. obowiązywał będzie maksymalny, nieodwołalny i nie podlegający negocjacjom okres 6-miesięcznej dodatkowej ochrony gwarancyjnej. Dotyczyć będzie to tylko i wyłącznie dystrybutorów posiadających ekspozycję naszych towarów. Po upływie powyższego okresu w stosunku do eksponowanych towarów zaczną obowiązywać ogólne warunki gwarancji, w tym 12-miesiączny okres gwarancyjny, ustalone przez Gwaranta w niniejszym regulaminie.

4.

 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku, gdy nie zgłosi wad niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykryci
 2. W przypadku wystąpienia wady obowiązkiem Kupującego jest pisemne zgłoszenie reklamacji Dystrybutorowi, który, po zbadaniu zasadności reklamacji, niezwłocznie zarejestruje zgłoszenie reklamacyjne na Platformie Serwisowej Gwaranta.
 3. Gwarant na własny koszt naprawi lub, w przypadkach określonych w pkt 11, wymieni wadliwy Produkt na nowy, poprzez Serwis Dystrybutora lub poprzez Serwis zorganizowany bezpośrednio przez Gwaranta, w zależności od rodzaju wadliwego Produktu i charakteru wady;

 d. W przypadku nie zgłoszenia reklamacji w czasie i w sposób określony w pkt 3, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji i może wykonać u Gwaranta tylko odpłatną naprawę urządzenia.

5. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji Kupujący wykonuje poprzez Serwis Dystrybutora, chyba że z okoliczności wynika, że w odniesieniu do konkretnego Produktu czy wady, bardziej zasadne będzie usunięcie wady Produktu w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia się wady.

6. Kupujący jest zobowiązany przygotować Produkt do wysyłki/naprawy:

 1. w odpowiednim opakowaniu, zapewniającym ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Produktu podczas transportu;
 2. w stanie kompletnym, nienaruszonym tj. wraz ze wszystkimi elementami Produktu otrzymanymi pierwotnie przy jego zakupie oraz wraz z oryginalną dokumentacją produktu;
 3. w stanie umożliwiającym wykonanie naprawy, tj. w szczególności bez jakichkolwiek zabrudzeń.

Wszelkie skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 6.a, 6.b i 6.c, a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie Produktu obciążają wyłącznie Kupującego i w przypadku ich niedotrzymania wyłączają uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji.

 7. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędne jest okazanie oryginału dokumentu zakupu, w przypadku paragonu, lub kserokopii, w przypadku faktury.

 8. W przypadku kiedy Dystrybutor dokonuje naprawy w Serwisie Dystrybutora – w okresie gwarancji - Gwarant ponosi koszty części zamiennych oraz ich przesyłek na następujących zasadach:

 1. Części zamienne wysyłane będą do Dystrybutora/Serwisu niezwłocznie po zgłoszeniu ich zapotrzebowania ( w miarę dostępności )
 2. Dystrybutor/Serwis jest zobowiązany do odsyłki do siedziby Gwaranta uszkodzonych części po wymianie
 3. Wszelkie czynności serwisowe i zwrot zużytych części zamiennych do Gwaranta powinien nastąpić w czasie 14 dni.
 4. W Przypadku nie dopełnienia obowiązków z pkt 8.b i 8.c, Gwarant ma prawo obciążyć Dystrybutora/Serwis kosztami części zamiennych, o których mowa w pkt 8.a

9. W przypadku, kiedy naprawa gwarancyjna dokonywana jest poprzez serwis organizowany przez Gwaranta, obowiązek odbioru Produktu ciąży na Gwarancie.

Do Produktu musi być dołączone pełne zgłoszenie reklamacyjne – w przypadku jego braku, produkt będzie odsyłany na koszt Dystrybutora.

W pozostałych przypadkach, po dokonaniu naprawy, Produkt odsyłany jest na koszt Gwaranta. W przypadku przyjęcia przez Dystrybutora bezzasadnej reklamacji, Dystrybutor poniesie wszelkie koszty związane z realizacją bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego.

10. Wady Produktu, o jakich mowa w pkt 2 zd. 1 Warunków Gwarancji, ujawnione w okresie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się usunąć przez Serwis Dystrybutora lub Serwis zorganizowany przez Gwaranta w terminie 14 dni roboczych tj. dni, w których w/w Serwisy świadczą usługi, liczonych od dnia uznania zasadności reklamacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.

W przypadku, gdy naprawa, wykonywana w Serwisie Dystrybutora, wymaga wykorzystania części zamiennych, Gwarant zobowiązuje się dostarczyć Dystrybutorowi części zamienne w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Dystrybutora zapotrzebowania na części zamienne. W przypadku, gdy wystąpi potrzeba sprowadzenia części zamiennych, termin ich dostarczenia, określony w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, na czas określony przez Gwaranta.

11. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 1 i 3 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu.

12. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy wyłącznie w sytuacji, gdy:

 1. po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu Produktu do Serwisu Dystrybutora – Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 2. w okresie gwarancji cztery razy wystąpi usterka tego samego elementu Produktu. W przypadkach opisanych w pkt 12.a i 12.b Gwarant bezpośrednio lub poprzez Serwis Dystrybutora dokona wymiany Produktu w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia wystąpienia nieusuwalnej wady (w przypadku opisanym w pkt 11.a) lub od daty dostarczenia Produktu do Serwisu Dystrybutora (w przypadku opisanym w pkt 11.b).

12. Wymiana Produktu na nowy przedłuża gwarancję o kolejne 12 miesięcy.

 1. wymiana samych części w produkcie w okresie gwarancji nie przedłuża gwarancji na daną część o kolejne 12 miesięcy.

13. Jeżeli naprawa Produktu lub jego wymiana na nowy, zgodnie z pkt. 11, jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do żądania zwrotu zapłaconej kwoty, zgodnie z dowodem zakupu.

 14. Wszelkie wadliwe Produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Gwaranta, z chwilą dokonania wymiany.

15. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dostarczone Dystrybutorowi z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.

16. Niezależnie od przyczyny wady, Gwarant nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady, a poniesione przez Dystrybutora lub Kupującego.

17. Gwarant ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków Gwarancji. Zmiana regulaminu może nastąpić także poprzez umieszczenie na stronie internetowej HENDI Polska sp. z o.o. nowej wersji Warunków Gwarancji lub zmian do Warunków Gwarancji. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej HENDI Polska sp. z o.o. HENDI Polska sp. z o.o. poinformuje Dystrybutora o każdorazowej zmianie Warunków Gwarancji.

 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji, w zakresie wzajemnych obowiązków Gwaranta i Dystrybutora, zastosowanie znajdą zapisy umowy o współpracy handlowej, łączącej Gwaranta z Dystrybutorem oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

19. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.02.141.1176 z późn. zm.), dotyczących niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.


Przejdź do strony głównej

Promocja dnia

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • GASTROTECH Krężelewski Włodzimierz
  ul. Słowińców 19
  52-339, Wrocław
  NIP: 8991081149
 • E-mail:biuro@gastrotechwk.pl
 • Telefon71 333 71 37
  606 417 498
 • Godziny działania biuraPoniedziałek - Piątek w godz. 9:00-16:00

Katalog Hendi 2017

 • Hendi 2017
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl